Sophie HONG
History 2018
 • 2010. 台灣大學建築與城鄉研究所博碩士服設計製作

   

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.  台北市立國樂團團服設計製作

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.01.01-01.31 第六屆漢字文化節-品牌服裝秀

                                       

   

                      

                           

   

                              

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.01.08  臺北越界舞團15週年紀念製作- 時光旅社

   

                            

   

                                   

                         

                                                          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2011.02.02 致富密碼電視節目專訪 

                                   

   

                                         

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.07.08 NSO歌劇-畫魂                  

   

  服裝設計 洪麗芬 

   

    

   

   

   

   

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.10-12月 第八屆台灣設計博覽會 

                      

   

    

   

   

   

   

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png
 • 2010.11月 日本德島縣德島推進會展覽『阿波藍X未來形』 

                      

   

    

   

   

   

   

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2010-01.png