Sophie HONG
History 2018
 • 2016.12.30-31 野草舞蹈聚落《浮域誌異》

                      

  藝術總監 /  吳建緯

  表演者 /  吳建緯 王元俐 陳佳宏 林鈺華  沈盈盈                                       

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/年份-01.png
 • 2016.10.19 culture trip - Becky Maschke 網站報導

                                         

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/年份-01.png
 • 2016.10月 全球中央雜誌No.94                

                 

   標題 巴黎服裝設計師洪麗芬 老布料閃耀跨文化美學                  

   撰文者 江心靜               

                   

                                         

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/年份-01.png
 • 2016 9-10月 Renaissance 復興航空報導 

                                         

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/年份-01.png
 • 2016-01-11 菁鴻e瞥 Flip-show 第83集

   

  標題  讓東方風在國際伸展台上大放異彩 國寶級大師 洪麗芬

                                         

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/年份-01.png